Seminář pro příjemce podpory z OPZ

MAS Hradecký venkov pořádá seminář pro příjemce podpory z OPZ.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1506701823_sb_pozv%C1nkaopz_komunita.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 29. 09. 2017 | 70 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky pro realizaci šablon

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vydal aktualizaci odpovědí na často kladené dotazy k šablonám. Tentokrát se jednalo o rozsáhlejší aktualizaci. V aktualizovaných podsekcích se snadno zorientujete podle nejnovějšího data aktualizace (26. 7. 2017). Tato aktualita je výstupem projektu Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), jehož realizaci má na starosti NIDV.

nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/casto-kladene-otazky-k-sablonam.ep/

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 31. 07. 2017 | 281 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Aktualizace projektových záměrů

V MAS Hradecký venkov probíhá pro stanovení alokací na připravovanou 2. výzvu z PRV do 31. 8. 2017 aktualizace databáze projektových záměrů pro Fiche:

č. 9 Produkty - Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podporuje investice do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Realizací daných aktivit se posílí hospodářský rozvoj či konkurenceschopnost.

Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

č. 11 Rekreačkní funkce lesa -  Fiche je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování rekreačních a společenských funkcí lesa. Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fi tness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Oprávnění žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

č. 12 Pozemkové úpravy - Fiche je zaměřena na realizaci plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.
Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.

Oprávnění žadatelé:  Obec a zemědělský podnikatel

Pravidla pro poskytování dotace

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1491905229_sb_pravidla_a.pdf

Projektové záměry zasílejte do 31. 8. 2017 na adresu: kancelar.mas@seznam.cz

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 20. 07. 2017 | 72 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Aktuální informace k šablonám

 Upozornění pro žadatelé a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ:
 Na webu MŠMT byla zveřejněna informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti a OČR, která se vztahuje na všechny projekty zjednodušeného vykazování od začátku realizace projektů. Informace jsou uvedeny v dokumentu

Výklad_uznatelnost_PN_personální_šablony.pdf v části Další přílohy u výzvy:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 19. 07. 2017 | 86 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
index | 8-14 | předchozí | následující | Celkem 70 článků

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Odběr novinek

Banner

2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.