Integrovaný regionální operační program je pro období 2014– 2020

Autor: <>, Téma: Integrovaný regionální operační program - IROP, Vydáno dne: 22. 09. 2014

Základním zdrojem pro financování projektů bude Integrovaný regionální operační program. Integrovaný regionální operační program je pro období 2014–2020 nástupcem současných sedmi regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu.

Od své první verze prošel IROP řadou úprav a průběžně do něj byly zapracovávány nejen požadavky Evropské komise, ale také 600 návrhů a připomínek partnerských subjektů, které se na jeho přípravě kromě ministerstva pro místní rozvoj podílely. Finální verze operačního programu pak byla v polovině července odeslána k oficiálnímu připomínkování Evropské komisi, jež by měla do osmi týdnů vládě sdělit své vyjádření. Schválení operačního programu se předpokládá na počátku příštího roku, takže první žádosti o dotace bude možné předkládat nejdříve na konci prvního čtvrtletí roku 2015. Věcné zaměření podpory bude vycházet jak z témat podporovaných evropskou unií (jednoznačné navázání na strategii Evropa 2020), tak strategických dokumentů ČR.

Zatímco v programovém období 2007–2013 měly obce a města pro realizaci převážně občanské infrastruktury (kulturní domy, náměstí, obecní úřady, zařízení pro sport a volný čas apod.) vyčleněny samostatné osy, v IROP je tato oblast vymezena úžeji a řada aktivit již nebude podporována formou dotací, ale prostřednictvím finančních nástrojů, například zvýhodněným úvěrem. Aktivity, které již nebudou podporovány: Infrastruktura cestovního ruchu (vyjma významného kulturního dědictví). Infrastruktura občanské vybavenosti (vyjma úspor energií a podpory školství).

U projektů nezakládajících veřejnou podporu bude i nadále výše podpory z evropských fondů činit 85 %, významně se však sníží dotace pro projekty, které narušují tržní prostředí. Oproti dřívějším 40, 50 a 60 % bude nově podpora dosahovat pouze 25, 35 a 45 % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku. Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídící orgán programu přitom hodlá dále využívat kapacitu regionálních rad pro administraci regionálních projektů (např. obcí, krajů, neziskových organizací či podnikatelů).

Pro projekty organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací pak bude zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj. Významná část alokace programu bude také vyčleněna na podporu venkovských oblastí pro místní akční skupiny. Pro regionální žadatele to znamená, že většinu činností budou moci řešit s místními subjekty v regionech.

Zdroj: http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/09/Zpravodaj-venkova-8-9_2014.pdf