Standardizace: První milník byl místními akčními skupinami pokořen

Autor: <>, Téma: MAS Hradecký venkov - 2014 - 2020, Vydáno dne: 04. 06. 2015

mam rad venkov

Standardy místní akční skupiny (MAS) definují požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

MAS měly možnost posledního půl roku předkládat žádosti o standardizaci.  Standardy jsou souhrnem povinností, postupů a procesů, které musí MAS splnit a tím prokázat kvalitně ustavené partnerství a nastavenou spolupráci ve svém území. Žádost o standardizaci podalo do řádného termínu 22. května 2015 celkem 180 subjektů. S ohledem na určité obavy se získáváním datových schránek, což je jedna z povinností, které musí MAS splnit, umožnil ministr zemědělství Marian Jurečka posun podávání žádostí do 30. 6. 2015.

V současnosti se ještě jedná o posunu termínu dokládání případných oprav na základě výzev Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který splnění standardů pro ministerstvo zemědělství kontroluje.

Co při a po podání žádosti MAS čeká je sice popsáno v příslušné Metodice, ale v návaznosti na praxi bylo vypracováno rozfázování do podrobnějších milníků:

 1. vygenerování žádosti z portálu farmáře;
 2. vyplnění žádosti a její nahrání na Portál farmáře včetně povinných příloh;
 3. obdržení chybníku do 60 pracovních dní;
 4. doplnění žádosti – z Portálu farmáře stažení aktuální žádosti;
 5. opravení žádosti dle chybníku a nahrání na Portál farmáře;
 6. obdržení pozitivního chybníku – tedy nejsou žádné chyby;
 7. na Portálu farmáře se otevře možnost hlásit změny (orgány, partneři apod.) až do doby, kdy bude MAS chtít podat žádost na MMR na realizaci SCLLD;
 8. MAS informuje SZIF o předpokládaném termínu podání žádosti na MMR;
 9. SZIF uzavře možnost změn;
 10. SZIF vystaví Osvědčení o splnění standardů MAS a předá data na MMR;
 11. MAS podává žádost na MMR-ORP o realizaci SCLLD.

Dle dostupných informací již několik MAS čeká na obdržení pozitivního chybníku, což znamená, že splnily standardy a do termínu oznámení překládání žádostí o schválení strategie na MMR jsou ve fázi možnosti hlášení změn.

Proč MAS neobdrží hned Osvědčení? Tak jak je přirozeným vývojem partnerství, může se stát, že MAS ještě před podáním strategie změní obsazení svých orgánů, a proto je zapotřebí tento stav stále, na straně SZIF do předání dat MMR, aktualizovat.

No a co teď čeká MAS? Nečeká je nic nového nebo nečekaného. MAS stále pracují na svých Strategiích komunitně vedeného místního rozvoje. Mají možnost využít nezávislé oponentury MMR, kde již tuto možnost využilo na 90 MAS. Pokud by MAS chtěly tohoto využít, ať se neváhají obrátit na NS MAS, která ještě v druhém kole může předat na 30 dokumentů.

Dále se připravují ve spolupráci s MMR školení, která s ohledem na schvalování jednotlivých operačních programů a aktualizaci Metodického pokynu pro integrované nástroje nešlo bohužel uspořádat v dřívějším termínu. Do přípravy seminářů se zapojují jednotlivé rezorty a NS MAS je bude zajišťovat organizační výpomocí.

Postupně schvalované operační programy jsou zveřejňovány na webu NS MAS. Metodický pokyn dostaly MAS na vědomí jako průběžný materiál od svých krajských zástupců. Jakmile bude tento aktualizovaný materiál schválen, budou ukotvena pravidla nejen pro MAS, ale také pro ostatní integrované nástroje ITI a IPRÚ. V návaznosti na tento dokument také NS MAS aktualizuje Manuál pro tvorbu strategie, protože je zapotřebí reagovat na změny a doplnění ostatních materiálů.

nsmascr.cz