Změna kontaktních údajů MAS

Upozorňujeme, že od 13. 8. 2019 se změnily kontaktní údaje. MAS Hradecký venkov bude nově využívat tyto kontakty:

Tel.:
720 988 767
E-mail:
mas.hradeckyvenkov@gmail.com

Kompletní seznam kontaktů naleznete zde.

| Autor: administrator | Vydáno dne 13. 08. 2019 | 2624 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zpravodaj MAS 2/2019

| Autor: | Vydáno dne 27. 06. 2019 | 2945 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Avízo výzvy - Integrovaný regionální operační program

Dne 30.11.2018 bude vyhlášena výzva na Sociální podnikání

Přílohy výzvy.

mashradeckyvenkov.cz/download_irop.php

| Autor: | Vydáno dne 22. 11. 2018 | 1296 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Aktualizace projektových záměrů

V MAS Hradecký venkov probíhá pro stanovení alokací na připravovanou 2. výzvu z PRV do 31. 8. 2017 aktualizace databáze projektových záměrů pro Fiche:

č. 9 Produkty - Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podporuje investice do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Realizací daných aktivit se posílí hospodářský rozvoj či konkurenceschopnost.

Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

č. 11 Rekreačkní funkce lesa -  Fiche je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování rekreačních a společenských funkcí lesa. Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fi tness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Oprávnění žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

č. 12 Pozemkové úpravy - Fiche je zaměřena na realizaci plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.
Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.

Oprávnění žadatelé:  Obec a zemědělský podnikatel

Pravidla pro poskytování dotace

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1491905229_sb_pravidla_a.pdf

Projektové záměry zasílejte do 31. 8. 2017 na adresu: kancelar.mas@seznam.cz

| Autor: | Vydáno dne 20. 07. 2017 | 1272 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Pozvánka na konferenci MAS

Srdečně Vás zveme na Konferenci MAS Hradecký venkov

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1475748903_sb_pozvanka_konferencemas_2016.pdf

| Autor: | Vydáno dne 06. 09. 2016 | 1401 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Standardizace: První milník byl místními akčními skupinami pokořen

mam rad venkov

Standardy místní akční skupiny (MAS) definují požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

| Autor: | Vydáno dne 04. 06. 2015 | 1655 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Dotační možnosti

Na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu byly zveřejněny aktuální informace k dotacím pro obce, podnikatele a neziskové organizace.

| Autor: | Vydáno dne 06. 05. 2015 | 2355 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Předběžné harmonogramy výzev

Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok. Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy.

www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci

| Autor: | Vydáno dne 01. 01. 2015 | 1836 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Seznam témat

Seznam témat, které řeší naplnění nové Integrované strategie MAS Hradecký venkov. Na některé z témat bude moci Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlašovat Výzvy. Seznam vychází z metodického pokynu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

| Autor: | Vydáno dne 20. 10. 2014 | 1719 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

| Autor: | Vydáno dne 14. 10. 2014 | 2048 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 – 2020

Připomínky k Integrované strategii území MAS Hradecký venkov 2014 – 2020 zasílejte do 30. 9. 2014 na adresu: kancelar.mas@seznam.cz

Další imformace naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

| Autor: | Vydáno dne 22. 09. 2014 | 3609 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.