| 0-15 | 15-20 |

Výzva č. 2 z Programu rozvoje venkova

Dne 8. 3. 2018 bude vyhlášena 2. výzva z Programu rozvoje venkova.

Fiche: Zemědělci, Nezemědělské aktivity, Produkty a Rekreační funkce lesa

Text výzvy a ostatní dokumenty jsou zveřejněné:

www.mashradeckyvenkov.cz/download_prv.php

 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 06. 03. 2018 | 142 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky pro realizaci šablon

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vydal aktualizaci odpovědí na často kladené dotazy k šablonám. Tentokrát se jednalo o rozsáhlejší aktualizaci. V aktualizovaných podsekcích se snadno zorientujete podle nejnovějšího data aktualizace (26. 7. 2017). Tato aktualita je výstupem projektu Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), jehož realizaci má na starosti NIDV.

nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/casto-kladene-otazky-k-sablonam.ep/

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 31. 07. 2017 | 344 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Aktualizace projektových záměrů

V MAS Hradecký venkov probíhá pro stanovení alokací na připravovanou 2. výzvu z PRV do 31. 8. 2017 aktualizace databáze projektových záměrů pro Fiche:

č. 9 Produkty - Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podporuje investice do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Realizací daných aktivit se posílí hospodářský rozvoj či konkurenceschopnost.

Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

č. 11 Rekreačkní funkce lesa -  Fiche je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování rekreačních a společenských funkcí lesa. Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fi tness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Oprávnění žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

č. 12 Pozemkové úpravy - Fiche je zaměřena na realizaci plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.
Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.

Oprávnění žadatelé:  Obec a zemědělský podnikatel

Pravidla pro poskytování dotace

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1491905229_sb_pravidla_a.pdf

Projektové záměry zasílejte do 31. 8. 2017 na adresu: kancelar.mas@seznam.cz

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 20. 07. 2017 | 141 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Seznam vybraných žádostí

Na webových stránkách byl zveřejněn seznam žádostí vybraných v první výzvě Programu rozvoje venkova.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1500532887_sb_seznamvybranychanevybranychzadosti_signed.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 19. 07. 2017 | 168 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Přílohy k realizaci projektu šablony

PŘÍLOHY KE ZPRÁVÁM O REALIZACI PROJEKTU
na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu v rámci šablon. Tyto dokumenty Vám přikládáme do přílohy. Věnujte prosím pozornost informační příloze Dokladování výstupů a indikátorů, z níž jsou vybrány ty nejdůležitější informace:

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1475174542_sb_plohykezprvmorealizaci.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 29. 09. 2016 | 157 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Pozvánka na konferenci MAS

Srdečně Vás zveme na Konferenci MAS Hradecký venkov

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1475748903_sb_pozvanka_konferencemas_2016.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 06. 09. 2016 | 236 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Standardizace: První milník byl místními akčními skupinami pokořen

mam rad venkov

Standardy místní akční skupiny (MAS) definují požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 04. 06. 2015 | 436 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Pozvánka na setkání podnikatelů v zemědělství

Místní akční skupina Hradecký venkov pořádá dne 10.6.2015 setkání podnikatelů v zemědělství. Na programu setkání jsou informace o financování projektů zemědělců, které budou realizovány na území MAS Hradecký venkov. Přihlášky  na setkání zasílejete na adresu: kancelar.mas@seznam.cz

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1432875062_sb_pozvanka_zemedelci.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 29. 05. 2015 | 518 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Program rozvoje venkova 2014-2020

Evropská komise oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.
Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy eur (63 miliard korun) z unijních zdrojů a 768 milionů eur (21 miliard korun) z českého rozpočtu. PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově.

eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-2.html

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 29. 05. 2015 | 330 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-20 |

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Odběr novinek

Banner

2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.