| 0-15 | 15-16 |

PRV 2. Výzva

Zkrácený název projektu: Cukrárna

Žadatel: Martina Špicarová

Anotace projektu:

Záměrem projektu bylo do nově otevřeného provozu cukrárny s výrobnou v obci Hvozdnice pořídit auto na rozvoz cukrářských výrobků. Cukrárna s výrobnou nabízí nejen možnost posezení, ale i výrobu kvalitních cukrářských výrobků vlastní výroby. Výrobna je zařízena také na výrobu studené kuchyně. Aby se potraviny nezkazily a byly hygienicky dopraveny k zákazníkům, bylo potřeba pořídit motorové vozidlo  kategorie N1 s chladící jednotkou. Výrobky budou rozváženy po území MAS, která čítá 63 obcí.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 563 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu: Dílna pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální

                                               techniky

Žadatel: STATEK KYDLINOV s.r.o.

Anotace projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování dílny pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky při využití stávajícího objektu žadatele v obci Světí u Hradce Králové. Vlastní záměr byl založen na propojení nově zbudovaných prostor se stávajícími prostory. V rámci provedení projektu došlo k přístavbě v souběhu se stavebními úpravami stávajícího objektu. Záměr byl realizován za účelem modernizace a rozšíření budovy v areálu žadatele a její přetvoření na opravárenskou dílnu pro odběratele opravárenských služeb. Nová dílna bude využívána pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky. Projekt zahrnuje stavební práce a nákup vybavení dílny.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 616 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu: Modernizace - ZAS Mžany, a.s.

Žadatel: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.

Anotace projektu:

Žadatel žádal o dotaci na dodávku stroje - secí stroj a stavební práce - rekonstrukce střech. Secí stroj o záběru 6 m, který umožní setí  do strniště, po orbě, nebo v systému redukovaným obděláváním půdy, tj. do mulče, do krycí plodiny, atd. a tím samotný secí stroj umožní i půdoochranné opatření. Secí stroj umožní zaset od malých semen až po velká semena. Rekonstrukce střech (výměna krytiny) je zaměřena na střediska Sovětice a Třesovice. Ve středisku Sovětice byla realizována výměna krytiny na části střechy u kravína  K 96 (přípravna), vč. výměny střešních latí. Ve středisku Třesovice byla realizována výměna krytiny na střeše pro skladování obilí. Zároveň byla vyměněna krytina včetně latí na kravíně - K 96, ve středisku Třesovice.

 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 583 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu: Obráběcí centrum

Žadatel: AURA truhlářství s.r.o.

Anotace projektu:

V rámci projektu bylo pořízeno nové obráběcí centrum. Vytvořena byla nová služba, a to opracování nábytkových dílců dalším truhlářům v regionu, kteří takový stroj z finančních důvodů nemohou vlastnit. A dále i ostatním lidem, kteří budou mít zájem o rychlé a přesné opracování svých nábytkových dílců.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 538 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu:  Rekonstrukce skladu produktů RV a vlastních krmiv a steliv a nákup radličkového kypřiče

Žadatel: Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Anotace projektu:

Projekt řešil rekonstrukci skladu produktů RV, vlastních krmiv a steliv. Rekonstrukce zejména řešila výměnu střešní krytiny o výměře 1050 m2, doplnění poškozených vaznic, montáž nové střešní krytiny a klempířských prvků, zazdění stávajících oken - 4 m3 zdiva, oprava omítek o výměře do 100 m2 a celkový nátěr o výměře 896 m2. Zároveň jsme zakoupili radličkový kypřič, který nám umožní zpracování půdy s min. záběrem 5 m, s výměnnými pracovními orgány, s dvojitým utužovacím válcem a pracovní hloubkou od 5 do 20 cm.

 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 605 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu: Rekonstrukce haly Boharyně

Žadatel: ZS Kratonohy a.s

Anotace projektu:

Předmětem projektu byla rekonstrukce skladovací haly o rozměrech 52 x 18 m v areálu společnosti ZS Kratonohy a.s. Projekt zahrnoval rekonstrukci střechy v rozsahu 780m2 nové krytiny z Al. plechů, dále rekonstrukci podlah celé haly o rozměrech 52 x 18m, vnitřní zpevnění stávající cihelné vyzdívky mezi nosnými ocelovými sloupy v rozsahu 240m2 (stěny z betonových bednících tvárnic a betonu - tzv. ztracené bednění, výztuže nadzákladových zdí z betonářské oceli), úpravy vnějších povrchů, tj. nové omítky a nátěry vnitřních ocelových konstrukcí, a v neposlední řadě novou elektroinstalaci v rozsahu stávajícího rozvodu. Projekt jako celek po realizaci slouží zejména potřebám rostlinné výroby a doplňkově i živočišné výroby, jejímž hlavním a převládajícím předmětem činnosti je zemědělská prvovýroba.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 560 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 3. Výzva – Vzdělávání

Zkrácený název projektu: Venkovní učebna u ZŠ Stěžery    

Žadatel: Obec Stěžery

Anotace projektu:

Projekt řešil výstavbu bezbariérové venkovní učebny přírodních věd v areálu Základní školy a mateřské školy Stěžery, jako zajištění vhodného prostředí pro vzdělávání dětí při vhodných venkovních klimatických podmínkách. Pořízení jejího vybavení - osazení lavicemi po obvodu venkovní učebny, rekultivaci okolního terénu a následnou výsadbu zeleně. Dále pořízení nových výukových pomůcek k obohacení výuky přírodních věd.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 1094 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 3. Výzva – Vzdělávání

Zkrácený název projektu: HOŘINĚVES ZÁKLADNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP A

     PŘÍRODNÍ UČEBNA

Žadatel: Obec Hořiněves

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření odborných učeben pro komplexní rozvoj žáků. Byla nutná rekonstrukce prostor základní školy se vznikem dvou odborných učeben přírodovědných předmětů a počítačových dovedností, příslušným zázemím a bezbariérovým zpřístupněním učeben včetně vnitřního vybavení a vzniku nové přírodní učebny ve venkovním prostoru školní zahrady ZŠ.

 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 1079 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 3. Výzva – Vzdělávání

Zkrácený název projektu: Novostavba venkovní učebny u ZŠ Dohalice

Žadatel: Obec Dohalice

Anotace projektu:

Projekt řešil vybudování nové venkovní učebny v areálu ZŠ Dohalice. Tato učebna bude využívána v jarních a podzimních měsících pro výuku, činnost školní družiny a také k mimoškolní zájmové činnosti dětí (různé zájmové kroužky). Zřizovatel - Obec Dohalice a vedení školy, mají zájem zkvalitnit výuku především přírodních věd, a přiblížit ji současným moderním trendům ve vzdělávání a vytvářet podmínky pro plnohodnotné vzdělávání všech žáků bez výjimky.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 961 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 2. Výzva – Hasiči

Zkrácený název projektu: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice Lhota pod Libčany

Žadatel: Obec Lhota pod Libčany

Anotace projektu:

Projekt řešil modernizaci Hasičské zbrojnice v obci Lhota pod Libčany, která je určena pro výkon služby členů JSDH obce. V rámci provedených stavebních úprav byla realizována vestavba hygienického zázemí, vybudována vodovodní přípojka, provedeno napojení kanalizace z objektu na stávající kanalizaci a instalována technologie na odsávání výfukových plynů požárních vozidel a vyměněna 2 vrata pro výjezd hasičských vozidel.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 943 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 2. Výzva – Hasiči

Zkrácený název projektu: Zázemí pro hasiče

Žadatel: Obec Mžany

Anotace projektu:

Předmětem projektu bylo rozšíření prostor hasičské zbrojnice do 2.NP budovy OÚ Mžany, a to změnou užívání těchto prostor na nové zázemí jednotky. Efektivnější práce jednotky se projevila ve zvýšení ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. V dané lokalitě se jedná o extrémní sucho a havárie nebezpečných látek.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 954 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 2. Výzva – Hasiči

Zkrácený název projektu: Modernizace hasičské budovy v Nechanicích

Žadatel: Město Nechanice

Anotace projektu:

Modernizace budovy požární zbrojnice v Nechanicích byla realizována za účelem dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob, vyšší ochrany majetku a hospodářských aktivit, a to ve vazbě na nová rizika spojená s výskytem mimořádných událostí způsobených změnami klimatu - suchem. Stavební úpravy byly navrženy tak, aby budova zbrojnice lépe odolávala účinkům těchto událostí, a aby i v případě jejich výskytu byly zajištěny adekvátní podmínky pro rychlý a kvalitní zásah JPO II Nechanice.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 942 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 1. Výzva – Bezpečnost dopravy

Zkrácený název projektu: Stezka pro pěší a cyklisty Sadová

Žadatel: Obec Sadová

Anotace projektu:

Předmětem projektu byla výstavba stezky pro pěší a cyklisty, která přispěla k propojení obcí Sovětice, Sadová a Mžany. Realizací došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších. Pohyb pěších a cyklistů přímo po komunikaci představuje bezpečnostní riziko, neboť je zde nezanedbatelná intenzita dopravy a vozidla jezdí poměrně vysokou rychlostí. Cílem projektu bylo vybudovat stezku pro pěší a cyklisty, která by v první řadě přivedla bezpečně občany do Sadové k vlakovým a autobusovým spojům.

 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 928 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 1. Výzva – Bezpečnost dopravy

Zkrácený název projektu: Stezka pro pěší a cyklisty Sovětice

Žadatel: Obec Sovětice

Anotace projektu:

Stezka slouží pro dopravu pěších a cyklistů k hlavním dopravním cílům (zejména vlaková zastávka Sadová) mezi obcemi Sovětice a Sadová. Cílem projektu bylo vytvořit stezku pro cyklisty a  zamezit tak rizikům, spojeným s hustotou dopravy a faktorům, kdy hlavně v ranních a večerních hodinách za snížené viditelnosti hrozí riziko srážky automobilu s chodcem, či cyklistou. Projekt cyklostezky byl budován na značené cyklotrase Sadová – Sovětice. Samotná cyklotrasa pokračuje dále po silnici III/32539 směrem na Velký Vřešťov KČT 4292.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 893 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 1. Výzva – Bezpečnost dopravy

Zkrácený název projektu: Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, Etapa I

Žadatel: Obec Urbanice

Anotace projektu:

Cílem projektu bylo vybudování nového a rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Urbanice, které propojilo severozápadní část obce s centrem, a zajistila napojení na již existující chodníky směrem k sousední obci Praskačka, kde se nachází občanská vybavenost i zastávky hromadné dopravy. Chodníky jsou využívány jak obyvateli obce Urbanice, kteří jezdí za prací či do vzdělávacích institucí, tak i lidé, kteří do Urbanic dojíždějí za prací.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 917 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-16 |

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek

Banner

gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.