Základní informace o MAS

Název Hradecký venkov o.p.s.
Dokumenty Statut o.p.s. 2020 (268 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2018 (398 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2016 (400 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2015 (842 kB, .pdf)
Zakladatelská smlouva - 2015 (308 kB, .pdf)
Název MAS Místní akční skupina Hradecký venkov
Zkrácený název MAS Hradecký venkov
Registrační číslo MAS 08/005/41100/452/000127
Region NUTS II Severovýchod
Zastoupení Ing. Jana Rejlová, ředitelka
Právní forma Obecně prospešná společnost
Sídlo Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Identifikační číslo 275 17 730
Bankovní spojení 1092053349/0800 Česká spořitelna a.s.
Datum vzniku 27. 6. 2007
Kontakt mas.hradeckyvenkov@gmail.com
ID datové schránky z8zdm5p
Web www.hradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

 

Organizační struktura MAS



Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
 2. Jmenování členů dozorčí rady je zajištěno ze stran zakladatelů tak, že každý jmenuje jednoho člena tohoto orgánu.
 3. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
 4. Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát za rok. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání.
 5. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů, přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
 6. Dozorčí rada má tři členy.
 7. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
 8. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže Společnosti.
 9. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
 10. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
 11. Členství v dozorčí radě zaniká:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. odstoupením,
  3. odvoláním,
  4. úmrtím.
 12. Člen dozorčí rady, kterému zaniklo členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období nebo odstoupením, může být zvolen do jiného orgánu Společnosti.
 13. Členové dozorčí rady jsou oprávněni:
  1. kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejich orgánů, pracovišť a místní akční skupiny a jejich orgánů;
  2. připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti;
  3. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje;
  4. účastnit se jednání správní rady, kde jim musí být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
 14. Dozorčí rada:
  1. prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;
  2. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě, řediteli a plénu Místní akční skupiny o výsledcích své kontrolní činnosti;
  3. dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo Statutem;
  4. podává správní radě návrh na odvolání ředitele Společnosti;
  5. svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.
 15. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu a ředitele na porušení zákonů, ustanovení Smlouvy nebo Statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti bez zbytečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že přes upozornění není sjednána náprava, informuje dozorčí rada zakladatele Společnosti a předloží jim návrh dalšího postupu.


Organizační struktura MAS ke stažení ve formátu PDF (velikost 279 Kb).

 

Mapa území

Mapa MAS

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.