Základní informace o MAS

Název Hradecký venkov o.p.s.
Dokumenty Statut o.p.s. 2020 (268 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2018 (398 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2016 (400 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2015 (842 kB, .pdf)
Zakladatelská smlouva - 2015 (308 kB, .pdf)
Název MAS Místní akční skupina Hradecký venkov
Zkrácený název MAS Hradecký venkov
Registrační číslo MAS 08/005/41100/452/000127
Region NUTS II Severovýchod
Zastoupení Ing. Jana Rejlová, ředitelka
Právní forma Obecně prospešná společnost
Sídlo Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Identifikační číslo 275 17 730
Bankovní spojení 1092053349/0800 Česká spořitelna a.s.
Datum vzniku 27. 6. 2007
Kontakt mas.hradeckyvenkov@gmail.com
ID datové schránky z8zdm5p
Web www.hradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

 

Organizační struktura MASKontrolní komise - kontrolní orgán MAS

 1. Členové kontrolní komise musí být voleni z partnerů MAS.
 2. Kontrolní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
 3. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolní komise rovné.
 4. Je-li členem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 5. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 6. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS (Plénu) o výsledcích své kontrolní činnosti.
 7. Do její kompetence spadá zejména:
  • projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, dohlížení na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD; nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrola v nich obsažených údajů;
  • svolávání mimořádných jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS;
  • Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS;
  • Zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD, tedy zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu (Plénu) indikátorový a evaluační plán SCLLD.


Organizační struktura MAS ke stažení ve formátu PDF (velikost 279 Kb).

 

Mapa území

Mapa MAS

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.