Základní informace o MAS

Název Hradecký venkov o.p.s.
Dokumenty Statut o.p.s. 2020 (268 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2018 (398 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2016 (400 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2015 (842 kB, .pdf)
Zakladatelská smlouva - 2015 (308 kB, .pdf)
Název MAS Místní akční skupina Hradecký venkov
Zkrácený název MAS Hradecký venkov
Registrační číslo MAS 08/005/41100/452/000127
Region NUTS II Severovýchod
Zastoupení Ing. Jana Rejlová, ředitelka
Právní forma Obecně prospešná společnost
Sídlo Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Identifikační číslo 275 17 730
Bankovní spojení 1092053349/0800 Česká spořitelna a.s.
Datum vzniku 27. 6. 2007
Kontakt mas.hradeckyvenkov@gmail.com
ID datové schránky z8zdm5p
Web www.hradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

 

Organizační struktura MASSprávní rada

Členy správní rady jmenuje zakladatel. Každý ze zakladatelů jmenuje 2 členy správní rady. Pokud zanikne členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, jmenuje nového člena správní rady ten ze zakladatelů, který jmenoval člena, jehož funkční období zaniklo.

 1. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
 2. Správní rada má šest členů.
 3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.
 4. Správní rada se schází nejméně dvakrát za rok. Jednání správní rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání.
 5. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
 6. Členství ve správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže Společnosti.
 7. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné, nestanoví-li zakládací listina jinak.
 8. Členství ve správní radě zaniká:
  1. uplynutím funkčního období;
  2. úmrtím,
  3. odstoupením,
  4. odvoláním.
 9. Zakladatel Společnosti odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 Zákona, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně Zákon, zakládací listinu nebo Statut Společnosti nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací listině.
 10. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady, která osvědčí právní zájem.
 11. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
 12. Pro potřeby hospodaření schvaluje správní rada interní předpisy.
 13. Působnost správní rady je upravena § 13 Zákona.
 14. Do působnosti správní rady náleží zejména:
  1. dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena;
  2. schvalovat změny Smlouvy v případech a způsobem, uvedeným v Zákoně;
  3. schvalovat jednací řád, statut a další organizační pravidla Společnosti a jejich změny a interní předpisy;
  4. schvalovat rozpočet Společnosti a jeho změny;
  5. schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;
  6. jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu;
  7. rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností Společnosti nad rámec vymezený v Zakladatelské smlouvě;
  8. rozhodovat o zrušení, sloučení nebo rozdělení Společnosti a vyjadřovat souhlas s odstoupením zakladatele od Smlouvy;
  9. udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné Společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku;
  10. zřizovat územní pracoviště nebo jiné orgány Společnosti podle potřeby;
  11. rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakladatelská smlouva, Statut nebo Zákon.
 15. Funkce předsedy správní rady zaniká:
  1. zánikem členství ve správní radě;
  2. odvoláním z místa předsedy správní rady;
  3. odstoupením z místa předsedy správní rady.
 16. Mimořádné zasedání správní rady svolává předseda správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady. Vyžaduje-li to zájem Společnosti, svolává mimořádné zasedání správní rady dozorčí rada.


Organizační struktura MAS ke stažení ve formátu PDF (velikost 279 Kb).

 

Mapa území

Mapa MAS

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.