Základní informace o MAS

Název Hradecký venkov o.p.s.
Dokumenty Statut o.p.s. 2020 (268 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2018 (398 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2016 (400 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2015 (842 kB, .pdf)
Zakladatelská smlouva - 2015 (308 kB, .pdf)
Název MAS Místní akční skupina Hradecký venkov
Zkrácený název MAS Hradecký venkov
Registrační číslo MAS 08/005/41100/452/000127
Region NUTS II Severovýchod
Zastoupení Ing. Jana Rejlová, ředitelka
Právní forma Obecně prospešná společnost
Sídlo Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Identifikační číslo 275 17 730
Bankovní spojení 1092053349/0800 Česká spořitelna a.s.
Datum vzniku 27. 6. 2007
Kontakt mas.hradeckyvenkov@gmail.com
ID datové schránky z8zdm5p
Web www.hradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

 

Organizační struktura MASVýběrová komise - výběrový orgán MAS

 1. Členem výběrové komise musí být subjekt, který na území MAS prokazatelně místně působí.
 2. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 3. Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán (Plénum) na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné.
 4. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
 5. Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 6. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv.
 7. Členové výběrové komise volí ze svého středu předsedu, předseda svolává a řídí zasedání výběrové komise.
 8. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 9. Jednání výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
 10. Do její kompetence spadá zejména:
  • návrh objektivních kritérií pro výběr projektů, která předkládá Programovému výboru ke schválení,
  • předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, schválených Programovým výborem,
  • návrh pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.
 11. Za činnost člena výběrové komise náleží odměna dle interních předpisů.


Organizační struktura MAS ke stažení ve formátu PDF (velikost 279 Kb).

 

Mapa území

Mapa MAS

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.