Připravujeme novou výzvu z Programu rozvoje venkova - Pozemkové úpravy

MAS Hradecký venkov připravuje v pořadí 3. výzvu z Programu rozvoje venkova na fichi Pozemkové úpravy. Oprávněnými žadateli jsou obce a zemědělští podnikattelé.

Způsobilé výdaje:

- zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav

- vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav

- realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav:

o opatření ke zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků (mimo intravilán a lesní pozemky),

o protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,

o vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před záplavami, k zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.)

o opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny

Konkrétně se jedná o následující výdaje:

5.1 Záměr a) geodetické práce

- doplnění a vybudování podrobného polohového bodového pole,

- zaměření skutečného stavu (podrobné měření polohopisu, geometrické a polohové určení hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav),

- geometrické a polohové určení obvodu pozemkových úprav,

- vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků (týká se pozemků stávajících i pozemků nově navržených v pozemkových úpravách včetně pozemků pro společná zařízení, kromě pozemků ve vlastnictví státu, které nejsou určeny pro společná zařízení),

- stabilizace lomových bodů pozemků (týká se pozemků stávajících i pozemků nově navržených v pozemkových úpravách včetně pozemků pro společná zařízení, kromě pozemků ve vlastnictví státu, které nejsou určeny pro společná zařízení),

- vypracování geometrických plánů.

 

5.2 Záměr b) realizace plánů společných zařízení

- zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,

- stavební materiál,

- nákup, výsadba a zajištění zeleně,

- zařízení staveniště,

- nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.)

- projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu

 6. Kritéria přijatelnosti projektu

1) Projekt lze realizovat na území ČR s výjimkou území hlavního města Prahy;

2) Projekt je v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen zákon č. 139/2002 Sb.) a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů;

3) Projekt je prováděn v rámci jednoduchých nebo komplexních pozemkových úprav, přičemž jednoduché pozemkové úpravy musí vždy zahrnovat realizaci společných zařízení;

4) Realizace plánů společných zařízení (v záměru b)) musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav;

5) Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (vztahuje se pouze k záměru b) realizace plánu společných zařízení);  

 

Svoje projektové záměry zasílejte ke konzulatci na kancelar.mas@seznam.cz

 

 

| Autor: | Vydáno dne 21. 05. 2018 | 2483 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.